Denný poriadok

 

Materská škola Nezbudská Lúčka 2, 01324 Nezbudská Lúčka

Denný poriadok pre 3-6 ročné deti

TRIEDA: VČIELKY

ČAS

ČINNOSTI

7:00

Otvorenie prevádzky materskej školy

7:00- 9:00              

Príchod, hry a činnosti podľa výberu detí

Sú spontánne alebo učiteľkou navodzované hry, ich súčasťou je aj ranný filter , prípadne ranný kruh- spoločné diskutovanie, navrhovanie aktivít. Súbežne s nimi sa môžu uskutočňovať aj vzdelávacie aktivity.

Zdravotné cvičenia- pohybové a relaxačné cvičenia

9:00- 9:30              

Činnosti zabezpečujúce životosprávu

Osobná hygiena, desiata                

9:30- 11.30

Vzdelávacie aktivity

Zaraďujú sa ako samostatná organizačná jednotka alebo môžu byť súčasťou všetkých ostatných denných činností. Sú realizované ako individuálne, skupinové alebo frontálne aktivity detí.

Pobyt vonku

Plní okrem pedagogickej a rekreačnej aj významnú zdravotnú funkciu. Súčasťou pobytu vonku sú najmä spontánne  pohybové aktivity, voľné hry podľa výberu detí a vychádzka mimo areálu materskej školy. V rámci pobytu vonku môžu byť zaradené aj vzdelávacie aktivity a zdravotné cvičenia tak, aby bol ponechaný dostatok času na spontánne  hry a pohybové aktivity detí. Realizuje sa každodenne, vynecháva sa len z dôvodu mimoriadne nepriaznivých meteorologických podmienok.

11:30- 12:00

Činnosti zabezpečujúce životosprávu

Osobná hygiena, obed

12:00- 14:30

Odpočinok, osobná hygiena

14:30- 14:45

Činnosti zabezpečujúce životosprávu

Osobná hygiena, olovrant.

14:45- 16:00

Hry a hrové činnosti podľa výberu detí , individuálne, skupinové, frontálne do postupného odchodu detí domov,  individuálne jazykové chvíľky, hodnotenie dňa.

16:00

Ukončenie prevádzky

 

                                                                                        

                                                                   .........................................

 

Platný od : 02.09. 2019                                Vypracovala: Mgr. Mária Pösová

                                                                                          ( riaditeľka MŠ)

 


Kontakt

MŠ Nezbudská Lúčka

Nezbudská Lúčka 2
013 24 Nezbudská Lúčka


Mobil do MŠ:
+421 944 620 834


Po - Pia: 7:00 - 16:00.