Poplatky v materskej škole

Informácie o platení poplatkov v materskej škole

 

     Obec Nezbudská Lúčka v súlade s ustanovením § 28 ods. 5 školského zákona o výchove a vzdelávaní č. 245/2008 Z. z. určuje výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole v sume 12 €, ktorý uhrádza zákonný zástupca mesačne vopred do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca pedagogickým zamestnancom materskej školy.

Príspevok v materskej škole na neuhrádza za dieťa:

  • za dieťa, ktoré ma rok pre plnením povinnej školskej dochádzky,
  • za dieťa, ktoré má odloženú povinnú školskú dochádzku o 1 rok,
  • ak rodič predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,
  • ak má dieťa prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby, pričom predloží potvrdenie od lekára s vyznačením začiatku  ukončenia choroby,
  • ak dieťa nedochádzala do materskej školy v čase prázdnin alebo bola prerušená prevádzka zapríčinená zriaďovateľom, v tom prípade uhrádza iba pomernú časť príspevku
  • ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu

Poplatok za stravu

     Okrem zákonného poplatku rodičia platia mesačne stravné za desiatu, obed a olovrant dieťaťa formou šekovej poukážky školskej jedálni v Krasňanoch.

Poplatok za stravné sa uhrádza vždy do 10. v mesiaci.

 

Cena stravného odo dňa 01. 05. 2018 na jedno dieťa:

Celodenná strava: 1, 47 € (desiata, obed, olovrant)

Poldenná strava: 1, 22 € (desiata, obed)

 

     Odhlásenie zo stravy oznámi rodič vopred, najneskôr do 07:30 hod. v deň neprítomnosti dieťaťa na telefónnom čísle  041/5692 167.

 

 

Ostatné poplatky:

     Poplatok 15 € na skvalitnenie materiálneho zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole.

Príspevok sa vyberá:

V mesiaci september 15 € a v mesiaci január 15 €.

 

     Príspevok zahŕňa poplatky, za hračky, knihy, didaktické pomôcky, edukačný materiál, výtvarný, pracovný a iný spotrebný materiál.

Taktiež sa používa na zariadenie tried, nákup mikulášskych balíčkov, karnevalových sladkostí, organizovanie Dňa detí, rozlúčkových darčekov pre odchádzajúcich predškolákov, na realizáciu aktivít spojených s činnosťami potrebnými pri plnení strategických cieľov MŠ: Deň ovocia a zeleniny, mliečny deň, prezentácia na verejnosti a iné.

Ostatné poplatky platia rodičia len po vzájomnej dohode na rodičovskom združení podľa množstva a druhu konkrétnych aktivít, na ktoré sa platí vstupné (napr. návšteva divadla, výchovného koncertu a pod.), poplatky za autobus, ktorý sa objedná na prevoz detí napr. na exkurziu, do divadla....

O všetkých poplatkoch v hotovosti informuje rodičov na rodičovskom združení riaditeľka MŠ, ktorá predloží písomné vyúčtovanie o tom, na čo boli finančné prostriedky použité.

 

Upozornenie

     V prípade, že rodič neuhradí uvedené poplatky v stanovenom termíne, riaditeľka školy môže po predchádzajúcom upozornení rodičia rozhodnúť o uskutočnení dochádzky dieťaťa do predškolského zariadenia.

 

 

 

 


Kontakt

MŠ Nezbudská Lúčka

Nezbudská Lúčka 2
013 24 Nezbudská Lúčka


Mobil do MŠ:
+421 944 620 834


Po - Pia: 7:00 - 16:00.