Prijímanie detí do materskej školy

Prijímanie detí do MŠ

 

Termín zápisu do materských škôl je oznámený verejne. Zápis detí vykonáva riaditeľka materskej školy na základe žiadosti zákonného zástupcu k začiatku školského  roka, alebo priebežne pokiaľ to umožňuje kapacita. Miesto a termín podania žiadosti zverejní riaditeľka po dohode so zriaďovateľom na budove MŠ. Riaditeľka zverejní spolu s miestom a termínom podmienky prijímania detí do MŠ. Rozhodnutie o prijatí resp. neprijatí dieťaťa je  v kompetencii riaditeľky materskej školy. Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú spravidla deti od troch do šiestich rokov veku; ak je voľná kapacita, možno prijať aj deti od dvoch  rokov veku po splnení určitých podmienok týkajúcich sa pripravenosti a zrelosti dieťaťa pre vstup do materskej školy.

Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili  piaty rok veku, deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a deti trojročné. Deti so špeciálnymi vzdelávacími potrebami sa do materskej školy prijímajú na základe rozhodnutia riaditeľky s ohľadom na možnosti prevádzky školy a úroveň  zdravotného znevýhodnenia alebo postihnutia dieťaťa. Riaditeľka môže po dohode so zákonným zástupcom z dôvodu ľahšej adaptácie prijať dieťa na čas adaptačného  alebo diagnostického pobytu dieťaťa postupne na jednu, dve, a najviac štyri hodiny. Adaptačný alebo diagnostický pobyt nesmie byť dlhší ako tri mesiace.

 Predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v materskej škole. Predprimárne vzdelávanie ukončuje  dieťa spravidla v školskom roku, v ktorom do 31. augusta dosiahne šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť. Predškolské vzdelávanie môže dieťa ukončiť aj  vtedy, ak nedovŕšilo šiesty rok veku, ale podľa vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast môže  plniť povinnú školskú dochádzku (predčasné zaškolenie dieťaťa na žiadosť rodičov). Dokladom o získanom stupni vzdelania je osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania, ktoré vydáva materská škola v závere školského roka na slávnostnej  akadémii (rozlúčky) detí s pozvanými hosťami (rodičmi, starými rodičmi, súrodencami, zamestnancami školy a pod.).      


Kontakt

MŠ Nezbudská Lúčka

Nezbudská Lúčka 2
013 24 Nezbudská Lúčka


Mobil do MŠ:
0910 627 003


Po - Pia: 7:00 - 16:00.