Informácie o nás

Materská škola je umiestnená v bezúčelovej budove. Je to prízemná zastaralá budova,ktorú tvorí jedna celodenná trieda s kapacitou 15 detí vo veku 3 až 6 rokov. Súčasťou MŠ je školská výdajňa a plynová kotolňa. Interiér MŠ tvorí šatňa pre deti, priestranná herňa s vymedzeným priestorom pre hrové a vzdelávacie aktivity, samostatná spálňa, nová kúpelňa so sprchou a so sociálnym zariadením pre pedagogických zamestnancov, výdajňa stravy, sklad  a sociálne zariadenie pre pani kuchárku.

 

 

K objektu materskej školy patrí rozsiahly oplotený areál určený na pobyt vonku, telovýchovné, rekreačné aktivity a hrové činnosti detí. Vonkajšie plochy sú vo výmere 328 m². Areál je prístupný verejnosti. Jeho súčasťou je detské ihrisko s drevenými odpočívadlami, hojdačkami, šmýkľavkami, preliezkami a pieskoviskom.

 

Priestorové usporiadanie a funkčné členenie budovy zodpovedá zdravotnému stavu, stupňu psychosomatického vývoja a celkovému telesnému stavu detí. Materská škola zabezpečuje celodennú výchovu a vzdelávanie deťom vo veku spravidla od 3 do 6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou (veková skupina 6 až 7-ročných detí). Umožňuje voľné hry detí, oddych, osobnú hygienu s otužovaním, telesné cvičenia, čim je zabezpečená funkčná nadväznosť jednotlivých priestorov a ich samostatná prevádzka bez vzájomného rušenia.

 


Kontakt

MŠ Nezbudská Lúčka

Nezbudská Lúčka 2
013 24 Nezbudská Lúčka


Mobil do MŠ:
0910 627 003


Po - Pia: 7:00 - 16:00.Kolektív zamestnancov

Riaditeľka  MŠ

Mgr. Mária Pösová


Učiteľka

Bc. Katarína Dudášová 

Upratovačka/školníčka 

Márie Tichá