Školská jedáleň

Poplatok za stravu

27.10.2017 13:37

Cena stravného odo dňa 01. 09. 2019 na jedno dieťa

                              Stravné + režíjne náklady = platba celkom 

Celodenná strava: 1,45 € + 0,35 = 1, 80 € (desiata, obed, olovrant)

Poldenná strava:   1,21 € + 0,35 € = 1, 56 € (desiata, obed)

Predškoláci MŠ:

finančný limit na potraviny 1,45 € + réžia 0,35 € = 1,80 €

štátna dotácia na obedy zadarmo = 1,20 €

platba zákonného zástupcu dieťaťa = 0,60 €

  • Úhrada zákonného zástupcu dieťaťa sa znižuje o poskytnutú dotáciu k stravovacím návykom o 1,20 € podľa osobitného predpisu iba v prípade, ak sa dieťa/ žiak zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu v škole a odoberie obed.

  • Za neodhlásenú stravu sa dotácia k stravovacím návykom neposkytuje, zákonný zástupca je povinný za včas neodhlásenú stravu uhradiť príspevok na nákup potravín a čiastočné režijné náklady v plnej výške.

Stravné sa uhrádza vždy do 15. v mesiaci poštovou poukážkou alebo platbou cez účet.

—————

Odhlasovanie detí zo stravy

04.09.2017 07:44

Dieťa je potrebné počas jeho neprítomnosti odhlásiť zo stravy telefonicky najneskôr do 07:30 hod. u vedúcej školskej jedálne v Krasňanoch.

Pani Stráska: 041/ 5692 167

Ak dieťa ochorie a nestihnete ho odhlásiť zo stravy je možné v prvý deň choroby dieťaťa prísť pre obed najneskôr do 13:00 hod.

 

 

—————


Kontakt

MŠ Nezbudská Lúčka

Nezbudská Lúčka 2
013 24 Nezbudská Lúčka


Mobil do MŠ:
0910 627 003


Po - Pia: 7:00 - 16:00.